Про нас

Запорізький електротехнічний фаховий коледж
Національного університету “Запорізька політехніка”


Був заснований у 1935 році.
Коледж реорганізовано із Запорізького індустріального технікуму в 1990 році (наказ Держосвіти СРСР, Міністерства електротехнічної промисловості та приладобудування СРСР від 17.05.1990 № 221/337) в результаті запропонованого Держосвітою СРСР (наказ від 30.11.1989 № 879) експерименту щодо створення на базі кращих середніх спеціальних навчальних закладів коледжів, що відповідають вимогам часу, забезпечують необхідний рівень підготовки, враховують у підході до навчання прогресивний світовий та національний досвід і традиції.

→ Коледж передано Міністерству вищої освіти України за актом від 29.11.1991, а з 2004 року наказом МОН від 22.04.2004 № 328 Запорізькому електротехнічному коледжу змінено статус і назву – навчальний заклад реорганізовано у Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету.

Влітку 2019 року у зв’язку з тим, що Запорізький національний технічний університет набув статусу Національного університету «Запорізька політехніка», коледж також змінив назву й став Запорізьким електротехнічним коледжем Національного університету «Запорізька політехніка» (наказ ЗЕТК ЗНТУ від 24.07.2019 № 34-о).

Основним документом, що регламентує діяльність коледжу є Положення, розроблене на основі Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інші керівні документи Міністерства освіти і науки, які враховують специфіку діяльності навчального закладу як підрозділу Національного університету «Запорізька політехніка».

 

Коледж характеризується багатофункціональністю, гнучкістю й різноманітністю форм підготовки фахівців з урахуванням індивідуальних здібностей особистості.

Випускники коледжу мають достатню підготовку за фахом, що дозволяє їм легко включатися у виробничий процес, а також продовжувати навчання у вищих навчальних закладах у системі безперервної освіти України. Діяльність навчального закладу підпорядкована законам ринкової економіки та спрямована на задоволення освітніх потреб громадян, підвищення їх освітнього рівня та забезпечення регіону кваліфікованими фахівцями.

Коледж знаходиться в постійному розвитку та пошуку шляхів щодо найефективнішого використання свого кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного потенціалу й виконує такі функції:
 • відкриває нові спеціальності на замовлення регіону;
 • вводить сучасні спеціалізації;
 • переглядає зміст навчальних програм з метою поповнення їх найновітнішими досягненнями й технологіями;
 • розробляє галузеві стандарти вищої освіти;
 • оптимізує процес вивчення іноземних мов (певний досвід у додатковій підготовці студентів коледжу з іноземних мов дає можливість студентам захищати курсові та дипломні проекти іноземною мовою);
 • оновлює підходи до фізичного виховання студентів з метою забезпечення сучасних вимог і потреб особистості щодо самовдосконалення;
 • здійснює постійний пошук шляхів щодо додаткового залучення коштів до навчального закладу, використовує можливості надання освітніх послуг;
 • використовує комплексне навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • співпрацює з різними навчальними закладами з питань профорієнтації, прийому до коледжу та продовження навчання випускників за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • проводить відбір найбільш обдарованих і здібних студентів до наукової діяльності й забезпечує їх підготовку разом зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • створює умови для задоволення загальноосвітніх і професійних потреб громадян України.

Вирішення цих освітніх функцій закладено в системі організації діяльності коледжу, структурі робочих навчальних планів спеціальностей, програмах навчальних дисциплін, організаційній і методичній документації, діяльності адміністративно-викладацького складу, створенні творчого мікроклімату навчального закладу.


Основними напрямками діяльності коледжу є: забезпечення рівня якості та доступності освіти; застосування інформаційних та інноваційних технологій навчання; підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців рівня «молодший спеціаліст»; культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича діяльність; здійснення зовнішніх зв’язків; створення та застосування комплексного навчально-методичного забезпечення якості знань і вмінь студентів за спеціальностями коледжу; атестація педагогічних працівників; підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; забезпечення формування сучасної особистості; забезпечення соціального захисту викладачів і студентів.

Головними завданнями коледжу є: здійснення освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну, методичну та культурну роботу; забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою; підготовка молоді до самостійної наукової, виробничої, викладацької діяльності; інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості; перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. А також забезпечення умов для оволодіння системою загальноосвітніх та фахових знань за обраною спеціальністю для формування соціально зрілої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурних сферах, галузях техніки й технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.


Навчальні плани всіх спеціальностей розроблені з урахуванням загальнодержавної концепції з питань гуманізації та гуманітаризації освіти. Це дозволяє в процесі навчання створити умови студентам коледжу для освоєння національної і загальнолюдської культури, сприйняття цілісної картини світу; формувати у студентів гуманітарну культуру, сприяти вихованню гуманного ставлення до навколишнього світу, суспільства, людини.

Діяльність адміністративно-викладацького складу спрямована на забезпечення підготовки нової генерації педагогічних кадрів, постійне підвищення їх професіоналізму та національної свідомості, впровадження в процес освіти новітніх технологій навчання, затвердження пріоритету загальнолюдських цінностей з метою забезпечення єдності навчання і виховання.

Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка» – ліцензований, атестований і акредитований навчальний заклад, готує фахівців за сімома спеціалізаціями. Фінансування здійснюється Міністерством освіти і науки України окремою позицією в межах фінансування НУ «Запорізька політехніка».

Зміст навчання постійно коригується (зміст робочих навчальних планів, програм, методичних комплексів тощо) з метою забезпечення фундаментальності, інноваційності та врахування промислових, економічних, соціальних та психологічних особливостей країни.

У структуру коледжу входять 11 предметно-циклових комісій, у тому числі шість випускаючих з таких спеціальностей:
 1. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 2. «Галузеве машинобудування»;
 3. «Електроніка»;
 4. «Економіка»;
 5. «Інженерія програмного забезпечення»;
 6. «Дизайн».

Із залученням навчально-виробничих майстерень та обчислювального центру коледжу також проводиться надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, курсів з перепідготовки, підвищення кваліфікації.
Коледж здійснює навчання майбутніх абітурієнтів (360 осіб щорічно) на підготовчих курсах для якісної підготовки до вступних іспитів.
У коледжі діє Центр інформаційних технологій ( Центр «Інтех»), який забезпечує виконання завдань усіх відділень з питань використання комп’ютерної техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Також Центр «Інтех» надає освітні послуги підприємствам м. Запоріжжя та іншим замовникам щодо вирішення виробничих завдань з питань підготовки та перепідготовки кадрів.
Навчання ведеться за кабінетною схемою. Кабінети, лабораторії та майстерні всіх спеціальностей забезпечені підручниками, фаховою літературою, методичними вказівками та матеріалами до виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт студентів, а також курсових та дипломних проектів. Матеріальна база оновлюється, оснащується новітніми засобами техніки та комплектується обладнанням і матеріалами, що дозволяє здійснювати навчальний процес на високому рівні.
Загальний бібліотечний фонд навчальної, методичної, довідкової та періодичної літератури в коледжі становить 107380 примірників. Крім того, викладачі та студенти навчального закладу користуються бібліотечним фондом Національного університету «Запорізька політехніка».
Більше 30 років у коледжі існують музей історії коледжу і музей бойової слави, які відіграють велику роль як в патріотичному вихованні студентів, так і при проведенні профорієнтаційної роботи.
Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності коледжу є сертифікати про акредитацію спеціальностей.
Сьогодні у коледжі на денному відділенні навчається більше 1000 студентів, на заочному майже 300 студентів.

Навчально-виховний процес забезпечує кращий у регіоні викладацький склад – висококваліфіковані викладачі коледжу та інших навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які мають наукові ступені та вчені звання.

Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, сучасних дидактичних засобів навчання.

Упродовж останніх років здійснюється інтенсивна комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу. У комп’ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. У період навчання передбачається оволодіння прикладними комп’ютерними програмами за фахом, а також отримання навичок з математичного моделювання, прийняття конструкторських і технологічних рішень.

Коледж має достатню науково-матеріальну базу: навчальні корпуси, у яких розміщено 78 спеціалізованих кабінетів і лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням, навчально-виробничі майстерні, 6 комп’ютерних аудиторій, бібліотеку з читальною залою, їдальню, дві спортивні зали, тренажерну залу для заняття атлетичною гімнастикою, музеї бойової слави та історії навчального закладу, медичний пункт, гуртожиток.

У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції.

У коледжі діє ступенева освіта, яка дає можливість випускникам продовжити навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном у Національному університеті «Запорізька політехніка», а також в інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Моніторинг ринку праці показує, що в Запорізькій області, яка є однією із промислово розвинених в Україні, випускники коледжу потрібні на провідних підприємствах міста, з якими коледж плідно співпрацює, зокрема з такими, як: АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод важкого машинобудування», ДП ЗДАРЗ «МіГремонт», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Укрграфіт», ТОВ «Елемент – Перетворювач», ТОВ «ЗТМК», ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», ПрАТ «Плутон», ТОВ «ЗАЗОСНАСТКА», ТОВ «ЕЛІЗ» тощо.

Наш коледж розташований на одній з найкрасивіших вулиць центру міста. Усі студенти, мешканці інших міст, забезпечуються гуртожитком.
Ласкаво просимо до Запорізького електротехнічного фахового коледжу
Національного університету «Запорізька політехніка»!