Про нас


🏛️ Відокремлений структурний підрозділ Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету “Запорізька політехніка”

🎂 Був заснований у 1935 році.

🔄 Коледж реорганізовано із Запорізького індустріального технікуму в 1990 році (наказ Держосвіти СРСР, Міністерства електротехнічної промисловості та приладобудування СРСР від 17.05.1990 № 221/337) в результаті запропонованого Держосвітою СРСР (наказ від 30.11.1989 № 879) експерименту щодо створення на базі кращих середніх спеціальних навчальних закладів коледжів, що відповідають вимогам часу, забезпечують необхідний рівень підготовки, враховують у підході до навчання прогресивний світовий та національний досвід і традиції.

🔄 Коледж передано Міністерству вищої освіти України за актом від 29.11.1991, а з 2004 року наказом МОН від 22.04.2004 № 328 Запорізькому електротехнічному коледжу змінено статус і назву – навчальний заклад реорганізовано у Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету.

🔄 Влітку 2019 року у зв’язку з тим, що Запорізький національний технічний університет набув статусу Національного університету «Запорізька політехніка», коледж також змінив назву й став Запорізьким електротехнічним коледжем Національного університету «Запорізька політехніка» (наказ ЗЕТК ЗНТУ від 24.07.2019 № 34-о).

🔄 У 2021 році разом з іншими коледжами, що входять до складу Національного університету «Запорізька політехніка», перейменований й отримав назву Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» (наказ ЗЕФК НУ «Запорізька політехніка» від 29.01.2021 №03-о).

Основним документом, що регламентує діяльність коледжу є Положення, розроблене на основі Законів «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших керівних документів Міністерства освіти і науки, які враховують специфіку діяльності навчального закладу як відокремленого структурного підрозділу Національного університету «Запорізька політехніка».

Коледж характеризується багатофункціональністю, гнучкістю й різноманітністю форм підготовки фахівців з урахуванням індивідуальних здібностей особистості.

Випускники коледжу мають достатню підготовку за фахом, що дозволяє їм легко включатися у виробничий процес, а також продовжувати навчання у закладах вищої освіти України. Діяльність закладу освіти підпорядкована законам ринкової економіки та спрямована на задоволення освітніх потреб громадян, підвищення їх освітнього рівня та забезпечення регіону кваліфікованими фахівцями.

Коледж знаходиться в постійному розвитку та пошуку шляхів щодо найефективнішого використання свого кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного потенціалу й виконує такі функції:

 • відкриває нові спеціальності на замовлення регіону;
 • вводить сучасні спеціалізації;
 • переглядає зміст навчальних програм з метою поповнення їх найновітнішими досягненнями й технологіями;
 • оптимізує процес вивчення іноземних мов (певний досвід у додатковій підготовці студентів коледжу з іноземних мов дає можливість студентам захищати курсові та дипломні проєкти іноземною мовою);
 • оновлює підходи до фізичного виховання студентів з метою забезпечення сучасних вимог і потреб особистості щодо самовдосконалення;
 • здійснює постійний пошук шляхів щодо додаткового залучення коштів до навчального закладу, використовує можливості надання освітніх послуг;
 • використовує якісне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • співпрацює з різними закладами освіти з питань профорієнтації, прийому до коледжу та продовження навчання випускників за скороченими термінами у закладах вищої освіти;
 • проводить відбір найбільш обдарованих і здібних студентів до наукової діяльності й забезпечує їх підготовку разом зі спорідненими кафедрами закладів вищої освіти;
 • створює умови для задоволення загальноосвітніх і професійних потреб громадян України.

Вирішення цих освітніх функцій закладено в системі організації діяльності коледжу, структурі робочих навчальних планів спеціальностей, програмах навчальних дисциплін, організаційній і методичній документації, діяльності адміністративно-викладацького складу, створенні творчого мікроклімату навчального закладу.


Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • забезпечення рівня якості та доступності освіти;
 • застосування інформаційних та інноваційних технологій навчання;
 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра;
 • культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича діяльність;
 • здійснення зовнішніх зв’язків;
 • створення та застосування комплексного навчально-методичного забезпечення якості знань і вмінь здобувачів освіти за спеціальностями коледжу;
 • атестація педагогічних працівників;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
 • забезпечення формування сучасної особистості;
 • забезпечення соціального захисту всіх учасників освітнього процесу.

Головними завданнями коледжу є: забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод щодо підготовки фахівців; здійснення освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну, методичну та культурно-масову роботу;  підготовка молоді до самостійної наукової, виробничої, викладацької діяльності; інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості; перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. А також забезпечення умов для оволодіння системою загальноосвітніх та фахових знань за обраною спеціальністю для формування соціально зрілої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурних сферах, галузях техніки й технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.


Навчальні плани всіх спеціальностей розроблені з урахуванням загальнодержавної концепції з питань гуманізації та гуманітаризації освіти. Це дозволяє в процесі навчання створити умови для освоєння здобувачами освіти національної та загальнолюдської культури, сприйняття цілісної картини світу, формувати у здобувачів освіти гуманітарну культуру, сприяти вихованню гуманного ставлення до навколишнього світу, суспільства, людини.

Діяльність адміністративно-викладацького складу спрямована на забезпечення підготовки нової генерації педагогічних кадрів, постійне підвищення їх професійного рівня та національної свідомості, впровадження в процес освіти новітніх технологій навчання, затвердження пріоритету загальнолюдських цінностей з метою забезпечення єдності навчання і виховання.

Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка» – ліцензований, атестований і акредитований навчальний заклад, готує фахівців за сімома спеціалізаціями. Фінансування здійснюється Міністерством освіти і науки України окремою позицією в межах фінансування НУ «Запорізька політехніка».

Зміст навчання постійно коригується (зміст навчальних планів, освітньо-професійних програм, методичних комплексів тощо) з метою забезпечення фундаментальності, інноваційності та врахування промислових, економічних, соціальних та психологічних особливостей країни. Мовою освітнього процесу в коледжі є українська.

У структуру коледжу входять 12 циклових комісій, у тому числі шість випускаючих з таких спеціальностей:

✅ У коледжі також надаються освітні послуги, пов’язані з отриманням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, курсів з перепідготовки, підвищення кваліфікації.

✅ Коледж здійснює навчання майбутніх абітурієнтів (до 360 осіб щорічно) на підготовчих курсах з метою якісної підготовки до вступних іспитів.

✅ У коледжі діє Центр інформаційних технологій ( Центр «Інтех»), який забезпечує виконання завдань усіх підрозділів з питань використання комп’ютерної техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Також Центр «Інтех» надає освітні послуги підприємствам м. Запоріжжя та іншим замовникам щодо вирішення виробничих завдань з питань підготовки та перепідготовки кадрів.

✅ Навчання ведеться за кабінетною схемою. Кабінети, лабораторії та майстерні всіх спеціальностей забезпечені підручниками, фаховою літературою, методичними вказівками та матеріалами до виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт студентами, а також курсових та дипломних проєктів. Матеріальна база оновлюється, оснащується новітніми засобами техніки та комплектується обладнанням і матеріалами, що дозволяє здійснювати освітній процес на високому рівні.

✅ Загальний бібліотечний фонд навчальної, методичної, довідкової та періодичної літератури в коледжі становить 102000 примірників. Крім того, викладачі та студенти навчального закладу користуються бібліотечним фондом Національного університету «Запорізька політехніка».

✅ Більше 35 років у коледжі існують музей історії коледжу і музей бойової слави, які відіграють велику роль як в патріотичному вихованні студентів, так і при проведенні профорієнтаційної роботи.

✅ Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності коледжу є сертифікати про акредитацію спеціальностей.

✅ Сьогодні у коледжі на денному відділенні навчається більше 1000 студентів, на заочному майже 300 студентів.

Навчально-виховний процес забезпечує кращий у регіоні викладацький склад – висококваліфіковані викладачі коледжу та інших закладів вищої освіти, які мають наукові ступені та вчені звання.

✅ Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, сучасних дидактичних засобів навчання.

Упродовж останніх років здійснюється інтенсивна комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу. У комп’ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проєктування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. У період навчання передбачається оволодіння прикладними комп’ютерними програмами за фахом, а також отримання навичок з математичного моделювання, прийняття конструкторських і технологічних рішень.

Коледж має достатню науково-матеріальну базу: навчальні корпуси, у яких розміщено 78 спеціалізованих кабінетів і лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням, навчально-виробничі майстерні, 6 комп’ютерних аудиторій, бібліотеку з читальною залою, дві спортивні зали, тренажерну залу для заняття атлетичною гімнастикою, музеї бойової слави та історії навчального закладу, гуртожиток.

✅ У закладі освіти діє студентське самоврядування, працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції.

Завдяки ступеневій освіті випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном у Національному університеті «Запорізька політехніка», а також в інших закладах вищої освіти.

Моніторинг ринку праці показує, що в Запорізькій області, яка є однією із найбільш промислово розвинених в Україні, випускники коледжу потрібні на провідних підприємствах міста, з якими коледж плідно співпрацює, зокрема з такими, як: АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПРАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ДП ЗДАРЗ «МіГремонт», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Український графіт», ТОВ «Елемент – Перетворювач», ТОВ «ЗТМК», ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», ПрАТ «Плутон», ТОВ «ЗАЗОСНАСТКА», ТОВ «ЕЛІЗ», Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло», ТОВ «Пожзахист – 2006» тощо.

Наш коледж розташований на одній з найкрасивіших вулиць центру міста. Усі студенти, мешканці інших міст, забезпечуються гуртожитком.

Ласкаво просимо до Відокремленого структурного підрозділу “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»!
Перейти до вмісту