Запорізький електротехнічний коледж
Запорізький електротехнічний коледж  
Запорізький електротехнічний коледж
Головна сторінка
Новини
Наше життя
Історія ЗЕТК
Керівництво коледжу
Спеціальності
Умови прийому
Защита персональних даних
Контакти
Спорт
Благодійний фонд
Державні закупівлі
Новини

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

lorem

lorem

Головна

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету (ЗЕТК ЗНТУ) - один з найвідоміших вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації Придніпровського промислового регіону.

Заснований коледж на державній формі власності й підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Засновницькими документами є:

 • Свідоцтва на право власності № 643, № 644 від 28.03.2001 року, які видані Запорізькою міською радою;
 • Статут Запорізького національного технічного університету, затверджений Міністерством освіти і науки України 29.08.2007 року.
 • Положення про Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету;
 • Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) за № 1236 від 01.08.2005 року № 216.
 • Навчальний заклад був заснований у 1935 році.

  Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету реорганізовано із Запорізького індустріального технікуму в 1990 році (наказ Держосвіти СРСР, Міністерства електротехнічної промисловості та приладобудування СРСР № 221/337 від 17.05.1990) в результаті запропонованого Держосвітою СРСР (наказ № 879 від 30.11.89) експерименту щодо створення на базі кращих середніх спеціальних навчальних закладів коледжів, що відповідають вимогам часу, забезпечують необхідний рівень підготовки, враховують у підході до навчання прогресивний світовий та національний досвід і традиції. Коледж передано Міністерству вищої освіти України за актом від 29.11.91, а з 2004 року наказом МОН за № 328 від 22.04.2004 Запорізькому електротехнічному коледжу змінено статус і назву - навчальний заклад реорганізовано у Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету. Основним документом, що регламентує діяльність коледжу є Положення, розроблене на основі Законів «Про освіту», «Про вищу освіту» зі змінами й доповненнями, «Положення про організацію навчального процесу» та інші керівні документи Міністерства освіти і науки України, які враховують специфіку діяльності навчального закладу як підрозділу Запорізького національного технічного університету.

  Нині Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету - це вищий навчальний заклад системи підготовки молодших спеціалістів, який забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, професійну й курсову підготовку фахівців для реалізації безперервної ступеневої освіти в Україні, що відповідає основним напрямкам законів «Про освіту», «Про вищу освіту» й концепціям, викладеним у національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття».

  Коледж характеризується багатофункціональністю, гнучкістю й різноманітністю форм підготовки фахівців з урахуванням індивідуальних здібностей особистості. Випускники коледжу мають достатню підготовку за фахом, що дозволяє їм легко включатися у виробничий процес, а також продовжувати навчання у вищих навчальних закладах у системі безперервної освіти України. Діяльність навчального закладу підпорядкована законам ринкової економіки та спрямована на задоволення освітніх потреб громадян, підвищення їх освітнього рівня та забезпечення регіону кваліфікованими фахівцями.

  Коледж знаходиться в постійному розвитку та пошуку шляхів щодо найефективнішого використання свого кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного потенціалу й виконує такі функції:

 • відкриває нові спеціальності на замовлення регіону;
 • вводить сучасні спеціалізації;
 • переглядає зміст навчальних програм з метою поповнення їх найновітнішими досягненнями й технологіями;
 • розробляє галузеві стандарти вищої освіти;
 • оптимізує процес вивчення іноземних мов (певний досвід у додатковій підготовці студентів коледжу з іноземних мов дає можливість студентам захищати курсові та дипломні проекти іноземною мовою);
 • оновлює підходи до фізичного виховання студентів з метою забезпечення сучасних вимог і потреб особистості щодо самовдосконалення;
 • використовує психологічну службу навчального закладу для допомоги першокурсникам під час адаптаційного періоду, для забезпечення індивідуального підходу до студентів на основі психологічного обстеження, проведення семінарів для керівників підрозділів, викладачів, класних керівників з питань соціальної та вікової психології;
 • здійснює постійний пошук шляхів щодо додаткового залучення коштів до навчального закладу, використовує можливості надання освітніх послуг;
 • використовує навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, що розроблене у відповідності до вимог «Положення про організацію навчального процесу», закону «Про мову».
 • співпрацює з різними навчальними закладами з питань профорієнтації, прийому до коледжу та продовження навчання випускників за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • проводить відбір найбільш обдарованих і здібних студентів до наукової діяльності й забезпечує їх підготовку разом зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • створює умови для задоволення загальноосвітніх і професійних потреб громадян України.
 • Вирішення цих освітніх функцій закладено в системі організації діяльності коледжу, структурі робочих навчальних планів спеціальностей, програмах навчальних предметів, організаційній і методичній документації, діяльності адміністративно-викладацького складу, створенні творчого мікроклімату навчального закладу.

  Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • забезпечення рівня якості та доступності освіти згідно з сучасними вимогами;
 • упровадження інформаційних та інноваційних технологій навчання, модульно-розвивальних технологій проведення лекційних занять;
 • розробка і впровадження нових державних і галузевих стандартів вищої освіти за спеціальностями коледжу;
 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців рівня «молодший спеціаліст» для галузей: «Електротехніка та електромеханіка», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Електроніка», «Економіка та підприємництво», «Мистецтво»;
 • культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича діяльність;
 • здійснення зовнішніх зв’язків;
 • упровадження комплексного навчально-методичного забезпечення якості знань і вмінь студентів за спеціальностями коледжу;
 • атестація педагогічних працівників;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
 • забезпечення формування сучасної особистості;
 • забезпечення соціального захисту викладачів і студентів.
 • Головні завдання коледжу:

 • проведення освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну, методичну та культурну роботу;
 • забезпечення умов для оволодіння системою загальноосвітніх та фахових знань за обраною спеціальністю для формування соціально зрілої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурних сферах, галузях техніки й технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки;
 • забезпечення набуття студентами знань у галузях «Електротехніка та електромеханіка», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Електроніка», «Економіка та підприємництво», «Мистецтво»;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою;
 • підготовка молоді до самостійної наукової, виробничої, викладацької діяльності;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.
 • Навчальні плани всіх спеціальностей розроблені з урахуванням загальнодержавної концепції з питань гуманізації та гуманітаризації освіти. Це дозволяє в процесі навчання створити умови студентам коледжу для освоєння національної і загальнолюдської культури, сприйняття цілісної картини світу; формувати у студентів гуманітарну культуру, сприяти вихованню гуманного ставлення до навколишнього світу, суспільства, людини.

  Діяльність адміністративно-викладацького складу спрямована на забезпечення підготовки нової генерації педагогічних кадрів, постійне підвищення їх професіоналізму та національної свідомості, на впровадження в процес освіти новітніх технологій навчання, затвердження пріоритету загальнолюдських цінностей з метою забезпечення єдності навчання і виховання.

  В умовах переходу суспільства до соціально-орієнтованої економіки працевлаштування випускників, їх соціальний захист входять до переліку пріоритетних напрямків роботи коледжу. Питання працевлаштування випускників починають вирішуватися з моменту вступу до коледжу. Понад 90% майбутніх фахівців за допомогою адміністрації коледжу укладають угоди з підприємствами та іншими роботодавцями про подальше працевлаштування.

  Запорізький електротехнічний коледж ЗНТУ – ліцензований, атестований і акредитований навчальний заклад, готує фахівців за сьома напрямами та спеціальностями.

  Усі спеціальності коледжу ліцензовано й акредитовано за першим рівнем. Фінансування здійснюється Міністерством освіти і науки України окремою позицією в межах фінансування ЗНТУ.

  Зміст навчання постійно коригується (зміст робочих навчальних планів, програм, методичних комплексів тощо) з метою забезпечення фундаментальності, інноваційності та врахування промислових, економічних, соціальних та психологічних особливостей країни.

  У структуру коледжу входять 12 предметно-циклових комісій, у тому числі сім випускають фахівців з таких спеціальностей:

 • «Виробництво електричних машин і апаратів»;
 • «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;
 • Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;
 • «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Розробка програмного забезпечення»;
 • «Дизайн».
 • Із залученням навчально-виробничих майстерень та обчислювального центру коледжу проводиться надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, курсів з перепідготовки, підвищення кваліфікації.

  Коледж здійснює підготовку майбутніх абітурієнтів на підготовчих курсах, що мають право готувати до вступу у вищі навчальні заклади України 360 осіб щорічно.

  На базі обчислювального центру коледжу працює Центр інформаційних технологій («Інтех»), який забезпечує виконання завдань усіх відділень з питань використання обчислювальної техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Також «Інтех» надає освітні послуги підприємствам м. Запоріжжя та іншим замовникам щодо вирішення з питань підготовки та перепідготовки кадрів. На базі Центру інформаційних технологій проводяться науково-методичні семінари за загальною тематикою «Комп’ютерні технології: нові рішення». Метою проведення семінарів є ознайомлення фахівців Запорізького регіону та викладачів коледжу з новими інформаційними технологіями та їх впровадженням у навчальний процес та в технологічні процеси виробництва.

  Сьогодні у коледжі на денному відділенні навчається більше 1000 студентів, на заочному - 180 студентів. Щорічно понад 500 слухачів закінчують курси перепідготовки.

  Навчально-виховний процес забезпечує кращий у регіоні викладацький склад – висококваліфіковані викладачі коледжу та інших навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які мають наукові ступені та вчені звання.

  Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, сучасних дидактичних засобів навчання.

  Упродовж останніх років здійснюється інтенсивна комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу. У комп'ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. У період навчання передбачається оволодіння прикладними комп'ютерними програмами за фахом, а також отримання навичок з математичного моделювання, прийняття конструкторських і технологічних рішень.

  Коледж має достатню науково - матеріальну базу: навчальні корпуси, у яких розміщено 78 спеціалізованих кабінетів і лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням, навчально- виробничі майстерні, 7 комп'ютерних класів, бібліотеку з читальною залою, їдальню, дві спортивні зали, тренажерні зали для заняття атлетичною гімнастикою, музеї бойової слави та історії навчального закладу, медичний пункт, гуртожиток.

  Студентами і викладачами коледжу широко використовується мережа Internet, до якої підключено 146 персональних комп'ютерів.

  У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції.

  У коледжі діє ступенева освіта, яка дає можливість випускникам продовжити навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном у Запорізькому національному технічному університеті, а також в інших вищих навчальних закладах III -IV рівнів акредитації.

  Моніторинг ринку праці показує, що в Запорізькій області, яка є однією із промислово розвинених в Україні, випускники коледжу потрібні на провідних підприємствах міста, з якими коледж плідно співпрацює, зокрема з такими, як: АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач»», ТОВ «ЗТМК», ПАТ «Електротехнологія», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. Кузьміна А.М.», ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Укрелектромонтаж плюс», ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ВАТ «Запоріжобленерго», ПАТ «Укрграфіт», ТОВ «Елемент-Перетворювач», ЗАТ «Плутон», ТОВ «Зазоснастка», ТОВ «Електропривод» тощо.

  Наш коледж розташований на одній з найкрасивіших вулиць центру міста. Усі студенти, мешканці інших міст, забезпечуються гуртожитком.

  Ласкаво просимо до Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету!


  Додаткова інформація:
  Кошторис на 2018 рік
  Витяг з протоколу №1 засідання педагогічної ради Запорізького електротехничного коледжу Запорізького національного технічного університету від 29.08.2018
  Перспективний план розвитку коледжу до 2020 року
  Положення про правила призначення й виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення студентам Запорізького електротехнічного коледжу Запорізкого національного технічного університету
  Положення про адміністративну раду
  Положення про екзаменаційну комісію у Запорізькому електротехнічному коледжі Запорізкого національного технічного університету
  Положення про методичну раду
  Положення про організаційну-методичну комісію з контролю у Запорізькому електротехнічному коледжі Запорізького національного технічного університету
  Положення про педагогічну раду
  Положення про порядок проведення, відрахування та поновлення студентів у Запорізькому електротехнічному коледжі Запорізького національного технічного університету
  Положення про методичне об'єднання класних керівників
  Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту у Запорізькому електротехнічному коледжі Запорізького національного технічного університету
  Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗЕТК ЗНТУ
  Колективний договір ЗЕТК ЗНТУ на 2017-2019 н.р.
  Основні напрямки діяльності коледжу щодо забеспечення організації навчально - виховного процесу у 2018 - 2019 навчальному році
  Про основні напрямки внутрішньоколеджівського контролю у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад адміністративної ради коледжу у 2018 – 2019 н.р.
  Про організацію та склад методичної ради коледжу у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад педагогічної ради коледжу у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад ради з дизайну у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад предметно-циклових комісій у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад організаційно-методичної комісії з внутрішньоколеджівського контролю у 2018 – 2019 н.р.
  Про склад ради стандартизації у 2018 – 2019 н.р.
  Про чинні навчальні плани, програми коледжу у 2018 – 2019 н.р.
  Типове положення про атестацію педагогічних працівників
  Положення про Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
  Положення про студентське самоврядування
  Наказ про результати державної атестації Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету від 07.04.2016 №0242
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070201 "Виробництво електричних машин і апаратів
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05080201 "Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки
  ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020701 "Дизайн" у Запорізькому електротехнічному коледжі Запорізького національного технічного університету

  Вгору ^